1. A szolgáltató adatai:
cégnév: Collovini Vendéglátóipari, Ingatlanforgalmi és Utazási Iroda Kft.
rövidített név: Collovini Kft.
székhely: 3525 Miskolc, Kossuth u.2..
cégjegyzékszám: 05-09-002299
adószám: 11064040-2-05
2. Általános szabályok:
(a) Jelen “Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 3525 Miskolc, Kossuth u.2. szám alatt üzemeltetett Hotel Pannonia szálloda illetve 3525 Miskolc Kossuth u.6. szám alatt üzemeltetett Hotel Pannonia Apartmanház és Konferenciaterem szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval együttműködnek.

3. A szerződő fél:
(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és/vagy igénybe vevő természetes személy, jogi személy,  egyéb gazdálkodó szervezet. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
(b) A szolgáltató és a vendég a feltételek teljesülése esetén a szolgáltatási szerződés feleivé válnak, a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:
(a) A vendég szóban, írásban – levélben, telefaxon, e-mail-ben, honlapon keresztül vagy más elektronikus úton – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 24 órán belül (hétvége és ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül – illetve az ajánlatban megjelölt opciós határidőig – írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltatói ajánlati kötöttség megszűnik.
(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltatói írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta. A megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet. A szerződést keletkeztető, módosító és megszüntető jognyilatkozatokat a felek a magyar jogszabályok által szabályozott elektronikus úton is megtehetik.
(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
A szolgáltatót nem terheli szerződéskötési (szolgáltatási) kötelezettség A vendég ajánlatát, szolgáltatás iránti igényét indokolási kötelezettség nélkül visszautasíthatja.
(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a vendég a megrendelt úgynevezett extra – étkezésre, ellátásra és rendezvényhez kapcsolódó más – szolgáltatásokat nem veszi igénybe, és azokat az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított határidőben nem mondja le, vagy a szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás jellege miatt nem biztosít, a vendég az adott szolgáltatás díjának 50 %-ával egyező kötbért köteles fizetni.
(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.
(g) A szolgáltató vagy vele jogviszonyban álló partnere által adminisztratív illetve technikai, informatikai hibából adódó téves, alacsonyabb ár illetőleg díjajánlat vagy közlés esetén a felek közti szerződés – közvetett és közvetlen szerződéskötés esetén egyaránt – csak akkor jön érvényesen létre, ha az a honlap szerinti árak, díjak legfeljebb 20 % mértékű csökkenését eredményezi. Ezt meghaladó téves ár, díjközlés esetén ajánlati kötöttség nem áll be, a szerződés elfogadó nyilatkozat esetén sem jön létre (nyilvánvaló akarathiba).
(i) A szálloda kedvezményeket egyedi megállapodás szerint, valamint az erre vonatkozó, a törzsvendégek kedvezményeit is rögzítő szolgáltatói szabályzatban határozza meg. Eltérő megállapodás, szabály hiányában alapelv, hogy a különböző kedvezmények egymás mellett nem érvényesíthetőek.

5. A lemondási feltételek:
(a) (a) 3 nappal érkezés előtt a foglalás kötbérmentesen lemondható, 3 napon belüli lemondás esetén 50 % kötbér kiszámlázásra kerül. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget visszautaljuk, vagy annak összegéről szabadon felhasználható ajándékutalványt állítunk ki. Az érkezés előtt 3 napon belül történő lemondás esetén az előleg kötbérként kerül beszámításra és az összeg nem kerül visszautalásra.
(b) (b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.
6. A szolgáltató által alkalmazott árak:
(a) A szálloda szobaárai (Rack Rate) – a honlapon történő közzététel mellett – a szálloda recepcióján és a szállodai szobában kerülnek kifüggesztésre, a szolgáltató által nyújtott egyéb, a szállás szolgáltatástól eltérő szolgáltatások árai az adott szállodai részlegeken – így pl.: drinkbár -kerülnek kifüggesztésre, de azokról külön kérésre a recepción is felvilágosítás kapható.
(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott, továbbá azon szolgáltatások áraira sem, melyeket a vendég már megrendelt.
(c) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meg-határozni.
(d) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális szállodai szobaárait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.hotelpannonia-miskolc.hu weboldalon is közzéteszi. A szálloda szolgáltatásait partnerek útján is forgalmazza. Ebből, továbbá a szezonalitásból, a deviza árfolyamok változásaiból, az akciók során alkalmazott árakból, egyéb gazdálkodási tényezőkből következően a szolgáltatások ára azonos időben is eltérhet. Emiatt a vendég a szolgáltatóval szemben igényt nem érvényesíthet, rá az általa kötött szerződés szerinti árak vonatkoznak.
(e) Utazási irodákkal (tour operátor) való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében, a szolgáltató aktuális jutalékszabályai szerinti mértékben lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.
(f) A szolgáltató azon vendégei részére, akik gyermekkel érkeznek, kedvezményeket biztosít. A kedvezmény mértékét az aktuális szezonban a szálloda recepcióján tünteti fel. A gyermekkedvezményt azoknak a vendégeinknek biztosítjuk, akik még nem töltötték be a 14. életévüket. Az életkor igazolását a szolgáltató a törvényes képviselőtől, kísérőtől kérheti. Ennek megtagadása esetén a szolgáltató felnőtt árakat alkalmazhat.
(g) Az (f) pontban meghatározott kedvezmények melletti esetleges egyéb kedvezményekről szóló tájékoztatót a szálloda recepcióján található hirdetmény tartalmazza.
7. A fizetés módja és annak garanciája:
(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások egységárát tünteti fel az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget két módon egyenlítheti ki:
Az előzetesen átutalással (valamint a holnapon szereplő aktuális fizetési lehetőségek valamelyikével), vagy érkezéskor a szálloda recepcióján bankkártyával, készpénzzel vagy azt helyettesítő cafeteria eszközökkel, a tartózkodás teljes időtartamára nézve egyenlíti ki.
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendég által igénybe vett extra, azaz a megrendelt szolgáltatásokon felüli helyszíni fogyasztással keletkező szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére garanciát kérjen a szerződő féltől, vagy a vendégtől. Ezen garanciák az alábbiak lehetnek:
(a) hitelkártya garancia: a tartózkodási idő hosszától függően meghatározásra kerül egy díjelőleg, deposit, amely távozásig a hitelkártyán zárolásra kerül,
b) szolgáltatási díjelőleg: a deposit kiegyenlíthető készpénzben is érkezéskor. A fel nem használt összeg elutazáskor visszafizetésre kerül.
(c) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban és/vagy választása szerint bármely olyan pénznemben jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a recepción elhelyezett hirdetményében elfogadásra meghirdetett. Abban az esetben, ha a szolgáltatások ellenértékének megfizetése egészben, vagy részben nem magyar forintban történik, az átszámítás a számla kiállítását megelőző napi MNB deviza vételi közép árfolyam alapján történik. A szolgáltató biztosítja, hogy az átszámítás és a számlázás alapját képező deviza vételi közép árfolyamról a szálloda recepciója igény esetén tájékoztatást nyújt.
(d) A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket – így pl.: bankkártya, hitelkártya, cafeteria eszközök – is elfogad, amelyek mindenkori aktuális listája – kérésre – a szálloda recepcióján megtekinthető.
(e) A szolgáltató bármely a készpénztől elérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. A szolgáltató vállalja, hogy az áthárítható költségekről – a szerződő fél előzetes kérésére – igény esetén tájékoztatást nyújt.
(c) Szolgáltató a vendég a szálloda vendéglátó egységeiben történő fogyasztását a szobaszámlájára terheli. A vendég fogyasztási számlájának kiegyenlítését a szállodai recepción teheti meg a fogyasztását követően, ahol a szolgáltató munkatársai számlát készítenek a számlakészítésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
8. A szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei:
(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig – check out – köteles elhagyni.
(b) Abban az esetben, ha a vendég a szobát az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, vagy késői check out történik, extra díj kerül felszámításra, ennek aktuális mértékéről a recepció ad felvilágosítást.
(c) A szolgáltató – külön díjfizetés ellenében – vendégei számára lehetővé teszi, hogy a szállodába – maximum szobánként kettő, egyedenként legfeljebb 35 kg-os és 60 cm marmagasságú – kutyáját bevigyék azzal, hogy a kutya a szállodai szobában kizárólag a vendég felügyeletével tartható és a vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szállodai szoba megközelítésére használhatja. Egyéb helyiségeket – pl.: étterem, szauna stb. – a kutyák nem használhatnak. Amennyiben a szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a kutya mérete vagy viselkedése zavarja az üzemeltetést, jogosult a fogadását megtagadni, valamint a tartózkodás alatt a létrejött szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. Előre be nem jelentett kutya esetén a szolgáltató szintén jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a kutya fogadásának megtagadására. Harci kutya (A Kormány, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet –  Tvr. 5. §-ának (2) bekezdésében megjelölt veszélyes eb (pit bull terrier és keverékei), valamint a Tvr. 5. §-ának (4) bekezdése alapján veszélyesnek minősített eb) nem vihető be. A szolgáltató a Kutya Etikettben további  részletesebb, kötelező érvényű szabályokat határozhat meg.
 (d) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a háziállata által a szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért. A tartózkodás szabályainak megszegése, a károkozás a szolgáltatási szerződés vendégre is kiterjedő azonnali felmondását alapozza meg.
 (e) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
a) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket,
b) a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
c) a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
d) a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
e) a vendég illetve kutyája fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát. Inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.
f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
g) közösségi, valamint on-line véleménymegosztó oldalakon hitelrontó, jó hírnevet sértő kommenteket, képeket, információkat tesz közzé vagy a szálloda, annak vendégei illetőleg munkatársai személyhez fűződő jogait bármely módon megsérti.
(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés “vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
(g) A vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe. Azoktól, akikkel a szolgáltató a szerződést felmondani vagy a szolgáltatást megtagadni volt kénytelen, a jövőbeni ilyen igények teljesítse is megtagadható.
(h) A szolgáltató nagy figyelmet fordít a balesetek megelőzésére, A szolgáltató nem felel azokért a károkért, melyek figyelmeztetés vagy más, jelzett veszély vendég általi figyelmen kívül hagyásából vagy a nem rendeltetésszerű igénybevételből erednek.
(i) A 18 év alatti vagy egészségi állapota miatt rászorult vendég nem hagyható szülői, kísérői felügyelet nélkül.
(j) A szállodának nem áll módjában nővérfelügyeletet, ápolót  biztosítani a vendég tartózkodása alatt, a szolgáltatások igénybevétele a szükséges képességek, adottságok megléte esetén lehetséges.
9. A szolgáltatások biztosítása:
(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
a) A megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
b) Ingyenes transzfert biztosítani a vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez és az esetleges visszaköltözéshez.
(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég kártérítési igénnyel nem léphet fel.
10. A vendég jogai:
(a) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
(b) A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a recepcióján szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.
11. A vendég kötelezettségei:
(a) A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
(b) A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak és megfelelően, a ház rendjét betartva viselkedjenek a szolgáltató szállodájában.
A kiskorú, vagy más okból nem teljes cselekvőképességű személy károkozásáért – függetlenül attól, hogy a károkozó magatartásra felügyelete alatt vagy azon kívül kerül sor – a szállodában tartózkodó felnőtt szülő, kísérő köteles minden károsult irányába helytállni.
 (c) A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
(d) A vendég saját ételt-italt a szolgáltató szállodájának vendéglátó egységeibe nem hozhat be, továbbá a kifüggesztett éttermi szabályzatot mindenkor köteles betartani.
12. A vendég kártérítési felelőssége:
(a) A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek károkozó magatartása miatt.
(b) A vendég kártérítési (megtérítési) kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni. A kártérítési kötelezettség a szálloda területén, a garázsban, a járművekben, egyéb vagyontárgyakban okozott károkra egyaránt kiterjed. Fennáll a kötelezettség a biztosító által nem térített károkra nézve is.
13. A szolgáltató jogai:
(a) Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a szállodába magával vitt.
(b) Vagyon- és balesetvédelmi okokból a szálloda biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer a törvényi szabályozásnak megfelelően tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.
(c) A szálloda területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó- és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra igénybevett vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző reklám felületeken. A szálloda az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő érdekek érvényesítésére törekszik, azonban a felvételeken szerepelő felismerhetetlenséget garantálni nem tudja. A  szolgáltató ebből fakadóan, vagy más vendég által készített fotók, videók közreadása miatt nem vállal felelősséget.
14. A szolgáltató lényeges kötelezettségei:
(a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
(b) A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, a megtett lépéseket írásban rögzíteni és erről a vendéget tájékoztatni.
15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:
(a) A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
(b) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
(c) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a vendég a káresetet a szolgáltató recepcióján. Távozást követően a szállodai tartózkodás alatt bekövetkezett és felismert kár miatti igény nem érvényesíthető a szolgáltató felé való, távozás előtti bejelentés elmulasztása esetén. Távozás után felismert kár érvényesítésének határideje a felismeréstől számított 30 nap, módja írásbeli kárbejelentés.  Távozás után 90 nappal kárigény nem érvényesíthető (jogvesztő határidő).
(d) A szolgáltató felelősséget vállal a vendéget ért mindazon kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése miatt szenved, abban az esetben, ha a vendég a szolgáltató által kijelölt, illetőleg az általában erre rendelt helyen, vagy a szobájának széfjében helyezte azokat el, vagy amelyet a vendég a szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit a dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
(e) A szolgáltató a vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért csak akkor felelős, ha azt kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. A bizonyítási kötelezettség a szolgáltató kártérítési felelősségére nézve – a letéti felelősségen kívül – a vendéget terheli.
(f) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a szobába és onnan történő szállítás során, az azokban bekövetkezett vagy általuk okozott károkra nézve.

16. A vendég betegsége, halála:
(a) Abban az esetben, ha a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik és erről a szolgáltató tudomással bír, a szolgáltató köteles az orvosi segítséget felajánlani a vendég részére azzal, hogy a felajánlott és elfogadott orvosi segítség költségei a vendéget terhelik. Amennyiben az orvos fertőző betegséget állapít meg, a szolgáltató jogosult a további szolgáltatás megtagadására. Az idő előtti szálláshely elhagyás miatt keletkezett többletköltség a vendéget terheli.
(b) A vendég betegsége, vagy halála esetén a szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg, vagy az elhunyt hozzátartozója, örököse részéről, a szolgáltató által esetlegesen előlegezett orvosi költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének és a betegség, vagy halál kapcsán a szolgáltató és/vagy vendégei vagyontárgyaiban bekövetkezett károk erejéig. A vendég elhalálozását szolgáltató a szerződés időtartama lejárta előtti távozásnak tekinti és ebben az esetben a szerződéses időtartam fennmaradó részére eső díjtételt nem áll módjában a törvényes örökös, vagy örökösök részére visszatéríteni.
17. Szállodában felejtett értékek:
A vendégek szállodában felejtett értéktárgyai, pénze, egyéb dolgai kapcsán a szolgáltató felelősségét kizárja, utánküldési kötelezettség nem terheli. A szolgáltató a talált tárgyakat megőrzi, a tulajdonosnak tulajdonjogának igazolása esetén kiadja. A szolgáltató őrzési, utánküldési költségeit felszámíthatja.
18. Titoktartás:
(a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek szabályai szerint eljárni.
19. Vis maior:
(a) Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk) amely felett a sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
20. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
(a) A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V.  törvény – Ptk. – rendelkezéseit és az egyéb magyar jogszabályokat kell  alkalmazni.
(b) A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Miskolci Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Miskolci Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.
21. Vegyes rendelkezések:
(a) Jelen általános szerződési feltételek 2018. január 3. napjával lépnek hatályba. Rendelkezéseit az egyedi szerződések szabályaival együtt kell alkalmazni.
Miskolc, 2018. január 3.